Category: Uncategorized

SUBSIDIES EN ANDERE OVERHEIDSREGELINGEN

februari 13th, 2017

Zowel op nationaal als op Europees niveau kunnen starters een beroep doen op een reeks van wettelijke regelingen en subsidies. Een compleet overzicht is vanwege de veelheid aan regelingen niet mogelijk, maar hieronder worden de belangrijkste regelingen en subsidies voor de life sciences starters aangegeven.

2.1 Subsidies

BioPartner First Stage Grant/STIGON komt voort uit de Subsidieregeling Zaaiprojecten in het kader van het Actieplan Life Sciences en levert de nodige financiële ondersteuning in de vorm van subsidies aan onderzoekers die een eerste stap zetten op weg naar het ondernemerschap: het omvormen van een idee naar een levensvatbaar businessplan. Zij richt zich voornamelijk op de pre-seed fase. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet een aanvraag ingediend worden door een onderzoeker samen met de kennisinstelling waar hij of zij in dienst is. Per project kan er maximaal € 250K worden toegekend voor een periode van maximaal tweeëneenhalf jaar. Deze subsidie is bedoeld voor salariskosten voor de
onderzoeker, benodigde materialen, cursussen en het inschakelen van derden, zoals coaches, octrooideskundigen, etcetera. Het project moet resulteren in een commercieel kansrijk businessplan.

Innovatiesubsidie Saqmenwerkingsprojecten (IS)

Via de overheid en het ministerie van Economische Zaken wordt een reeks van subsidies en kredieten beschikbaar gesteld. Een groot deel van deze
subsidieregelingen wordt door Senter uitgevoerd. Naast de WBSO is
Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten één van de belangrijkste
subsidieregelingen voor R&D projecten. Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten
subsidieert technologische samenwerking gericht op het ontwikkelen van innovatieve
en duurzame producten, processen of diensten. Deze nieuwe subsidieregeling
vervangt de regelingen Technologische Samenwerking (TS) en Technische
OntwikkelingsProjecten (TOP), Energiebesparing door Innovatie (EDI) en Economie,
Ecologie, Technologie (EET).
De subsidie is bedoeld voor een onderzoek-ontwikkelingsproject (O&O) dat een
bedrijf samen met één of meer nationale of, internationale kennisinstellingen en/of
bedrijven uitvoert. Speciaal voor MKB-ondernemingen is er ook subsidie mogelijk om
eerst de haalbaarheid van een project te onderzoeken.
13
Het subsidiepercentage ligt tussen de 25 en 50 procent van de projectkosten. Echter,
alleen de Nederlandse projectkosten zijn subsidiabel. De beoordelingscriteria voor
O&O-projecten zijn technologische innovatie, samenwerking, duurzaamheid, en
economisch perspectief. Aanvragen voor O&O-projecten kunnen viermaal per jaar
worden gedaan (projecten met partners uit een aantal opkomende markten driemaal
per jaar). Deze projecten worden beoordeeld in een tender. Het indienen van
haalbaarheidsstudies kan het gehele jaar door tot 1 oktober 2004. De volledige
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Er is voor O&O-projecten extra subsidie (10%) mogelijk voor MKB-ondernemers in
een samenwerkingsverband en samenwerkingsverbanden waarin een
kennisinstelling of een internationale partner deelneemt. Meer informatie is te vinden
op de website van Senter: www.senter.nl/samenwerking.