Oprichting

Intellectueel eigendom

Een goede intellectueel eigendomsrechtenpositie is van uitermate belang voor een bedrijf in de life sciences. Het hebben van de juiste octrooien en/of licenties is vaak de basis voor het exploiteren van een uitvinding/idee. Octrooien, ook wel patenten genoemd, zorgen ervoor dat kennis verhandelbaar wordt en zijn een belangrijke vorm van bescherming in de life sciences. Een octrooi is het exclusieve recht om anderen te verbieden de geclaimde uitvinding (product, werkwijze of proces) te maken, te gebruiken of te verkopen. De octrooihouder heeft als enige het recht om zijn beschermde kennis te gebruiken. De octrooihouder kan echter ook licenties aan derden verlenen. Deze licenties zorgen ervoor dat anderen, tegen betaling, de informatie die in het octrooi beschreven staat, mogen gebruiken.

Human resources

Voor elke startende onderneming die succes nastreeft in de biotechindustrie is het verkrijgen van financiering een absolute noodzaak. Startkapitaal is echter niet voldoende. Naast venture capital is human capital cruciaal voor het welslagen van een organisatie. Houden de visionair leidinggevende oprichters van biotech ondernemingen deze balans wel voldoende in de gaten?

Human Resources (HR) management besteedt aandacht aan vraagstukken rondom het aantrekken, behouden en op een goede manier afscheid nemen van personeel. Het is niet het alleenrecht van de personeelsafdeling. Integendeel, het is bij uitstek een managementinstrument. Sterker nog: zonder managers die zich verantwoordelijk voelen voor het binden en boeien van hun medewerkers en daar naar handelen, is elk personeelsbeleid niet meer dan een document in een dichte lade. Je hoeft dan ook geen P&O-er in dienst te hebben om ‘aan HR te doen ’. Met Human Resources management start je vanaf het moment dat je de eerste medewerker van je bedrijf werft. Hoe creëer je een onderneming die oog heeft voor haar human capital?

Oprichting

Het businessplan ziet er goed uit, de intellectueel eigendom positie is in orde en er zijn voldoende financiers geïnteresseerd; nu kan het bedrijf opgericht worden. Voor de oprichting moeten nog verschillende zaken geregeld worden, zoals het afsluiten van het huur/koopcontract voor je bedrijfshuisvesting, het bepalen van de rechtsvorm, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het opstellen van de statuten van de onderneming en het afsluiten van verzekeringen en registratie bij instanties. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de enigszins juridische aspecten van de oprichting: het kiezen van de juiste rechtsvorm en juridische structuur en het aangaan van een zogenaamde zaaiovereenkomst met de moederorganisatie.

Een ondernemer zal altijd ernaar streven de risico’s die verbonden zijn aan ondernemerschap zoveel mogelijk te beperken. De keuze voor de rechtsvorm en de juridische structuur van de start-up zijn daarbij medebepalend voor de mate van zijn eigen exposure en die van zijn mede-investeerders.