Samenwerken

Vrijwel iedere life sciences starter gaat op een gegeven moment een samenwerkingsverband aan met een partner. Het soort samenwerking en het type partner kunnen daarbij afhankelijk zijn van o.a. het type bedrijf (businessmodel), de missie en strategie en de levensfase en het bedrijf. Het is van belang, dat een potentiële samenwerking een toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf.

Voordat een bedrijf besluit een samenwerking te zoeken, is het dan ook van belang als bedrijf een aantal vragen te beantwoorden ten aanzien van een potentiële samenwerking, Zo dient men zich af te vragen waarom men wil samenwerken, wat het doel is van een samenwerking, wat de toegevoegde waarde en het verwachtingspatroon is, welke eisen je als bedrijf stelt aan zowel de potentiële samenwerking als de potentiële partner en hoe men zich als bedrijf op dit gebied wil profileren in de markt. Afhankelijk van de antwoorden op genoemde vragen, kan het type partner en het type samenwerkingsverband worden bepaald, dat het beste past bij de starter/het bedrijf.

Vanuit het gezichtspunt van de starter zijn er drie soorten samenwerkingsverbanden te onderscheiden: (i) met zijn werkgever,
hierna ook wel de moederorganisatie genoemd, waar of middels welke veelal  de kennis van de starter is ontwikkeld,  (ii) met investeerders, en (iii) met organisaties die de kennis, uitvinding of product van de onderzoeker wensen te vercommercialiseren.

Samenwerken met moederorganisatie

Het spin-off proces laat zich indelen in 2 fasen: de zaaifase en de groeifase. De eerste is de fase waarin de onderzoeker de haalbaarheid onderzoekt van het starten van een nieuwe onderneming en voor dat doel partnership afspraken  maakt met zijn/haar werkgever in de zgn. zaaiovereenkomst. De samenwerking in deze fase met de moederorganisatie is reeds beschreven in het vorige hoofdstuk. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de samenwerking met de  moederorganisatie in de tweede fase,  wanneer de onderneming gestalte krijgt en afspraken worden gemaakt met de diverse partijen waarmee de start up wenst samen te werken.

Samenwerken met investeerders

Een essentiële partnership voor elke  startup is de relatie die met de financier(s) wordt aangegaan. Investeerders zoals informal investors  of participatiemaatschappijen zullen immers als aandeelhouders een  intensievere rol spelen bij opzet en opbouw van het bedrijf.  De zoektocht naar dergelijke investeerders is voor de ondernemer een vaak langdurige en moeizame tocht, die begint met het in kaart brengen van de mogelijke partijen. In deze fase zijn de rollen  ongelijk verdeeld. De ondernemer is  overtuigd van het toekomstige succes van de onderneming die hij of zij op wil richten, en is dan ook van mening dat de investeerder een unieke kans geboden wordt door dit bedrijf mede te financieren. De investeerder daarentegen krijgt zeer veel proposals binnen, beziet deze zeer kritisch en probeert het risico en de  mogelijkheden per aanvraag in te  schatten. Gedurende het proces van  due diligence worden technologie en commerciële mogelijkheden van de  startup ingeschat, waarbij de financier er hopelijk steeds meer van overtuigd raakt dat de startup op termijn inderdaad voor een goed rendement op zijn investering zal zorgen. Tegelijk is hierbij van belang dat er een vertrouwensband ontstaat tussen financier en ondernemer.